WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: _________________________________________________________________

e-mail: _________________________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi świadczonej w ramach Serwisu esuplement.pl

data zawarcia Umowy ______________________________________________________________

imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

login Konsumenta(-ów) w Serwisie esuplement.pl______________________________________

Podpis Konsumenta(-ów)____________________________________________________________

Data ___________________________________________________________________________