REGULAMIN ŚWIADCZENIA NA ODLEGŁOŚĆ USŁUG SERWISU good-health24.com

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Adres e-mail Serwisu – info@good-health24.com
Artykuł – zwięzła pisemna wypowiedź na temat dostępnych do sprzedaży w Polsce suplementów diety lub wyrobów medycznych, zawierająca w szczególności takie elementy jak opis składu, opis właściwości, opis działania, sposób stosowania, ocena działania, informacja na temat miejsca, w którym można zakupić produkt, a także odesłanie (link) do strony internetowej, za pomocą której można zakupić produkt,
Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Serwisu umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie i założenie Konta Użytkownika,
Konsument – osoba fizyczna, która w Umowie o świadczenie Usługi działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on zamieszczać przy użyciu specjalnego formularza Artykuły wraz z Zawartością graficzną, w celu automatycznej publikacji na Stronie Serwisu;
Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Użytkownikiem;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług na odległość;
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.good-health24.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usługi;
Strona/y – Administrator Serwisu i Użytkownik;
Strona Serwisu – strona internetowa www.good-health24.com;
Umowa o świadczenie Usługi – umowa, na mocy której Administrator Serwisu zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć Usługę na rzecz Użytkownika, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (za pomocą strony internetowej) do chwili zawarcia umowy włącznie;
Usługa – świadczona przez Administratora Serwisu usługa nieodpłatnego założenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może nieodpłatnie zamieszczać Artykuły wraz z ewentualnie przekazaną Zawartością graficzną, które automatycznie publikowane są na Stronie Serwisu;
Użytkownik – posiadająca Konto osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
Administrator Serwisu – good-health24.com
Zawartość graficzna – przekazywane z Artykułem przez Użytkownika zdjęcia lub grafiki prezentujące produkt, którego dotyczy Artykuł.

§ 2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia Usługi na odległość.
Prawa własności intelektualnej do treści nieprzekazywanych przez Użytkownika znajdujących się na Stronie Serwisu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. layout), oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi Serwisu lub podmiotom, z którymi Administrator Serwisu zawarł stosowne umowy.
Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników, Podmioty trzecie lub stwierdzone przez Administratora Serwisu.
Użytkownik gwarantuje, że wszelkie dostarczane przez niego treści przekazywane Administratorowi Serwisu nie naruszają praw Podmiotów trzecich, w tym jakichkolwiek praw wyłącznych.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania ze Strony Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów, Artykułów i znaków towarowych.

§ 4
Zawarcie Umowy o świadczenie Usług i zasady świadczenia Usług

Użytkownik może opublikować na Stronie Serwisu dostarczony przez Użytkownika Artykuł, do którego może być załączona Zawartość graficzna. Publikacja Artykułu odbywa się bez udziału Administratora Serwisu, tj. Administrator Serwisu udostępnia w ramach Konta Użytkownika tylko narzędzia i powierzchnię serwerową, przy użyciu których Użytkownik samodzielnie wprowadza treści i Zawartość graficzną, które później automatycznie wyświetlane są na Stronie Serwisu.
Umowa o świadczenie Usługi zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 poniżej.
W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi poprzez Serwis należy wejść na Stronę Serwisu, a następnie wypełnić Formularz w co najmniej takim zakresie jak wskazują to wskazówki znajdujące się w Formularzu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o dostępne w Formularzu informacje.
Formularz służący zawarciu Umowy o świadczenie Usługi można wypełniać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
Można kontaktować się z Administratorem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Serwisu całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
Wysyłka danych zawartych w Formularzu (wysłanie Formularza) oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usługi możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na udostępnienie mu Konta przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi.
Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest poprawne podanie danych w Formularzu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Administratora Serwisu co do poprawności danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Serwisu dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem lub dokonania weryfikacji danych dostarczonych przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Administrator Serwisu nie zawiera Umowy o świadczenie Usługi.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu i weryfikacji Formularza, Użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy zawartej Umowy o świadczenie Usługi. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konto Użytkownika jest aktywowane.
Artykuł (wraz z ewentualną Zawartością graficzną) zamieszczony przez Użytkownika przy pomocy specjalnego formularza udostępnionego w ramach Konta Użytkownika zostaje wyświetlony na Stronie Serwisu w ciągu 7 dni od jego wprowadzenia przez Użytkownika do formularza znajdującego się na Koncie i zatwierdzeniu przez Użytkownika.
Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie poprzez złożenie Administratorowi Serwisu stosownego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną) mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratorowi Serwisu.

§ 5
Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratorowi Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).
Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi zamieszczonego na Stronie Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi.

§ 6
Reklamacje Użytkownika

Użytkownik może złożyć Administratorowi Serwisu skargę lub reklamację dotyczącą świadczenia Usługi, przy czym Administrator Serwisu będzie rozpoznawał tylko i wyłącznie skargi lub reklamacje:

doręczone listownie na adres Administratorowi Serwisu,
odebrane za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Administratorowi Serwisu info@good-health24.com

Użytkownik może złożyć skargę lub reklamację przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być sporządzone w zwykłej formie pisemnej, chyba że zaistnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania formy pisemnej z notarialnym lub urzędowym poświadczeniem podpisu.
Użytkownik jest zobowiązany:

w skardze lub reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko, adres e-mail (niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi Administratorowi Serwisu kontakt ze skarżącym i rozpatrzenie skargi lub reklamacji) oraz informacje wskazujące na przedmiot skargi lub reklamacji, a także swoje stanowisko w sprawie objętej skargą lub reklamacją,
do skargi lub reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczących przedmiotu skargi lub reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

Użytkownik powinien dążyć do tego, aby skarga lub reklamacja była złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających ich złożenie.
Administrator Serwisu pozostawia bez rozpoznania skargi lub reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.
Administrator Serwisu, w trakcie rozpatrywania skargi lub reklamacji, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy skarga lub reklamacja, może zwrócić się do skarżącego o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:

z treści skargi lub reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska skarżącego lub
jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania skargi lub reklamacji,

pod rygorem pozostawienia skargi lub reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez skarżącego działań lub czynności umożliwiających rozpoznanie skargi lub reklamacji.
Administrator Serwisu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji, udziela odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację, która jest przekazywana skarżącemu na adres poczty elektronicznej, z którego Administrator Serwisu otrzymał skargę lub reklamację.
Użytkownik w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 8 lub 9 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Administratorowi Serwisu na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

§ 7
Prawa autorskie

Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnie niewyłącznej licencji do Artykułu i Zawartości graficznej, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – utrwalania i zwielokrotniania w dowolnym formacie i dowolną techniką cyfrową egzemplarzy utworów;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy poprzez Stronę Serwisu;
w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publicznego wyświetlenia na Stronie Serwisu, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na Stronie Serwisu,
wprowadzania do pamięci komputera,
połączenia każdego z utworów w całości lub części z innymi utworami w celu wspólnego rozpowszechniania,

Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (jest bezterminowa).

§ 8
Odpowiedzialność

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Administratorowi Serwisu;
skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Administratorowi Serwisu okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym,
naruszenia Praw osób trzecich poprzez treści (w tym graficzne) dostarczane przez Użytkownika.

§ 9
Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Administratorowi Serwisu.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Administrator Serwisu będący wyłącznie podmiotem umożliwiającym za pośrednictwem narzędzi Serwisu i powierzchni serwerowych automatyczne publikowanie i wyświetlanie Artykułów oraz Zawartości Graficznej na Stronie Serwisu, zastrzega że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Serwisu.
Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek oraz dowolnej zawartości Strony Serwisu.
Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.